10140.-Σεχτεραϊκόν Άλφαβητάριον (Σελεράϊ, τουτ° εστί ή «γενική γλώσσα»). Έν Σμύρνη. Εις 8ον, σ. 38. "Ανευ χρονολογίας, άλλα περί τό 1820. ΣΒ αριθ. 307. -*

Σεχτεραϊκόν Αλφαβητάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σεχτεραϊκόν Αλφαβητάριον