10139. —'Ερμιόνη ή ή Μεμνηστευμένη τοϋ "Αδου. Τραγωδία παθητική εις πέντε τμήματα ύπό τοϋ Κυρίου Ζιεγγλέρου. Μετενεχθείσα δέ ε'ις την καθομιλουμένην ημών ύπό Ζ. Μ. διά ρυθμικών 'Ιαμβικών. Έν Πέστγ). Έκ τοϋ Έλληνικοϋ Τυπογραφείου τοϋ εύγ. Ματθαίου Τράττνερ. 1820. Εις 8ον, σ. 127. Βρετός γ', Β' 803.
Κυρίου Ζιεγγλέρου

Ερμιόνη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ερμιόνη