10138. - Έγχειρίδιον τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Συνταχθέν ύπό Άθανασίου Πολίτου. Και εκδοθέν δαπάνη τής Κυβερνήσεως εις χρήσιν τών κατά τό Ίόνιον Κράτος Παιδαγωγών. Κέρκυρα. Έκ τής τυπογραφίας τής Κυβερνήσεως. 1820. Εις 4ον μικρόν, φ. 2 ά. ά. + σ. 75+1 ά. ά. ΣΚΡ—.
Άθανασίου Πολίτου

Εγχειρίδιον της αλληλοδιδακτικής μεθόδου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον της αλληλοδιδακτικής μεθόδου.