10137. —'Αγγελία. Περί τοϋ κατ' "Ετος τελουμένου κοινοΰ Μνημοσύνου υπέρ τών Συνδρομητών τών έν Κοζάνη Σχολείων 'Ελληνικού τε και κοινοΰ' περί της 'Εξετάσεως τών Μαθητών έν "Ετει 1819 κατά Μήνα Φευρουάριον, και περί τής 'Αρ- χής, Προόδου, και τής νΰν Καταστάσεως τής Ελληνικής Σχολής, και τών έξ αυτής επί Παιδεία άναφανέντων 'Εγχωρίων τε και Ξένων. ΕΙς δον, σ. 88. Το κείμενον ευθύς μετά τον άνω τίτλον. Έν σ. 1 — 16: «Λόγος εκφωνηθείς έπ' 'Εκκλησίας ύπό τοϋ αίδεσιμολογιωτάτου έν Ίερεϋσι Χαρισίου τοϋ Μεγδάνο!)------16 Φευρουα- ρίου 1819—». Έν σ. 19-26, στίχοι τοΰ ιδίου και τίνων μαθητών. Έν σ. 26-42: «Λόγος έπιτά- φειος - - - Παπά Χαρισίοο Μεγδάνου εις τό έν Κοζάνη πρώτον Μνημόσυνον τοϋ μακαρίτου Δημη- τρίου Ιωάννου Τακιατζή- τφ 1820 Φευρουαρίου 8». Έν σ. 42-88: «Περί τής Αρχής - - -- κα'ι ξέ- νων. Παρά Χαρισίου'Ιερέως, τοϋ Μεγδάνου».—"Ανευ τόπου εκδόσεως κα'ι χρονολογίας, αλλά <πιθα- νώτατα έν Βιέννη, έκ τοϋ τυπογραφείου Σβεκίου, τφ 1820. ΔΚΟ—. -Η-

Αγγελία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγγελία