10136.— Τής Γραμματικής Κωνσταντίνου Λασκάρεως τοΰ Βυζαντίου τό πρώ- τον και δεύτερον Βιβλίον άτινα περιέχουσι τών οκτώ τοϋ λόγου μερών τον Σχηματι- σμόν, τών Ανωμάλων ρημάτων δυσχερέστερα έν τή Τεχνολογία, την Σϋνταξιν τών ρη- μάτων και άλλα αναγκαία Νΰν αΰθις τΰποις εκδοθείσα μετά προσθήκης διαφόρων ει-
Κωνσταντίνου Λασκάρεως

Γραμματικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματικής