10134. - Κανόνες τής εν Σμύρνη 'Εμπορικής Λέσχης, [έν τέλει:] Έξεδόθη- σαν έν Σμύρνη τφ χιλιοστφ όκτακοσιοστώ δεκάτφ έννάτψ Σωτηρίφ ετει' 'Ιανουα- ρίου πρώτη..... Εις-, σ. 4. Τό κείμενον άνεδημοσιεΰΰη έν π. Έρμης ό Λόγιος, 1819, σ. 225 - 7. ΒτΣ 3. *

Κανόνες της εν Σμύρνη Εμπορικής Λέσχης,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανόνες της εν Σμύρνη Εμπορικής Λέσχης,