10133. — Εΰχαί Κατανυκτικοί Λίαν ψυχωφελείς εις κάθε ευσεβή και όρθό- δοξον Χριστιανόν Νΰν πρώτον Τυποις έκδο\"}εΐσαι, αδεία τοϋ Παναγιωτάτου ημών Δεσπότου τοΰ Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου, Συνδρομή τοϋ εντιμότατου κυρίου Χριστοδοΰλου Παπά 'Ιωάννου καϊ επιστασία τοϋ όσιωτάτου κυ- ρίου Ιωσήφ άγιορίτου τοΰ εκ τοΰ ίεροΰ Κοινοβίου τοϋ Τιμίου Προδρόμου. Έν Κων- σταντινουπόλει. 1819. Εις 32ον, σ. 22. ΕΒΕ—.

Ευχαί Κατανυκτικοί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ευχαί Κατανυκτικοί