10129. - Προκήρυγμα— [κάτω:] Κόρφοι έν τή τυπογραφία τής Διοικήσεως. Μφ. 0.24x0.33, τή 6 18 Ίαν. 1818, ϊταλιστί και ελληνιστί. Περί εκλογής ύπό τής Βουλής των Έπαρχων έκαστης Νήσου. ΔΒΖ—. *

Περί εκλογής υπό της Βουλής των Επαρχων έκαστης Νήσου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί εκλογής υπό της Βουλής των Επαρχων έκαστης Νήσου