10128. — Προκήρυγμα -------[κάτω:] Κόρφοι έν τή τυπογραφία τής Διοι- κήσεως. Μφ. 0.29 Χ 0 40, τής 1 'Ιαν. 1818, ίταλιστ'ι κα'ι ελληνιστί. Περί των εκλεγέντων ύπό τοΰ Νο- μοθετικού Σώματος μελών τής Γερουσίας. ΔΒΖ —. -Η-

Περί των εκλεγέντων υπό του Νομοθετικού Σώματος μελών της Γερουσίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί των εκλεγέντων υπό του Νομοθετικού Σώματος μελών της Γερουσίας.