10127. - Προκήρυγμα.----- Ή δύσκολος επιχείρησις τό να μεταβάλλε τι- νάς-----[κάτω:] Κόρφοι έν τή τυπογραφία τής διοικήσεως. Μφ. 0.33 χ 0.46, τής 2 Μαρτίου 1818, Ιτάλισα και ελληνιστί. Φορολογικά μέτρα τής Βου- λής. ΔΒΖ—. *

Φορολογικά μέτρα της Βουλής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φορολογικά μέτρα της Βουλής