10126. — Παράρτημα εις τό Τ', τετράδων τοϋ Λ.Ε. 1818. Αυτοσχέδιος 'Ομι- λία έκφωνη·θεΐσ« εις την ταφήν τοϋ μακαρίτου 'Αλεξάνδρου Βασιλείου γενομένην εν Τεργέστη 15/3/ 'Ιανουαρίου 1818. Εις 8ον, σ. 8. Τήν όμιλίαν έγραψε μέν ό Κ. Άσώπιος έξεφώνησε δε ό Κωνστ. Ίατρόπωλος. Έν σ. 8: τέσσαρα επιτύμβια και μία προσφώνησις. ΒΚΧ 7814. C. *
Κ. Άσώπιος

Ομιλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ομιλία