10125. — Κύριλλος 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης. Δια τά βαρύτατα καϊ υπέρογκα χρέη, εις α περιέπεσε το Κοινόν-----αωιη'. κατά Μήνα Άπρίλλιον. Μφ. 0.25x0 37. Ζητεί πρόσθετον είσφοράν προς πληρωμήν τοΰ χρέους της 'Εκκλησίας προς τό Βασ. Ταμεΐον. Βιβλιοθήκη Μετοχίου Παν. Τάφου έν Κωνσταντινουπόλει. *
Κύριλλος 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης

Διατά βαρύτατα και υπέρογκα χρέη, εις α περιέπεσε το Κοινόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διατά βαρύτατα και υπέρογκα χρέη, εις α περιέπεσε το Κοινόν