10124. — Εΰαγγέλιον το Ιερόν και ή Άποκάλυψις 'Ιωάννου Φυλακτήριον εν- ΐτεον. Έν φ και ό κατά Σωφρόνιον Βίος των Ευαγγελιστών. Ένετίησιν 1818 Παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαννίνων. Εις 32ον, σ. 502. *

Ευαγγέλιον το Ιερόν και η Αποκάλυψις Ιωάννου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ευαγγέλιον το Ιερόν και η Αποκάλυψις Ιωάννου