10123· — 'Απόσπασμα από τοϋ δωδεκάτου άριθμοΰ τοϋ Λογίου Έρμου τοϋ τω- ρινοϋ έτους 1818 Γυμνάσιον ήτοι οίκος ανατροφής. Έν Παρισίοις εκ της τυπογρα- φίας Ι. Μ. Έβεράρτου. Εις 8ον, σ. 4. Έπανεκτύπωσις τοΰ έν τφ π. 'Ερμής ό Λόγιος, 1818, σ. 308- 12, άρθρου περί τοΰ έν Παρισίοις Γυμνάσιου, ύπό τον Ίσίδωρον Γυλιέτον, άπό τοϋ 1778.
Ίσίδωρον Γυλιέτον

περί του εν Παρισίοις Γυμνάσιου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. περί του εν Παρισίοις Γυμνάσιου