10122. — 'Ακολουθία τοϋ Άναγνώστου ήγουν τά Συλλειτουργικά, μετά πλείστης επιμελείας έπιδιορθωθεΐσα Έν Βενετία παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τφ έξ 'Ιωαννίνων 1818. Εις 16ον, σ. 56. 'Εν Βιβλ. Έλλ. Κοινότητος Βενετίας, κατ' άνακοίνωσιν κ. Κ. Μέρτζιου.

Ακολουθία του Αναγνώστου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία του Αναγνώστου