10121.— Τών αγίων 'Αποστόλων αϊ Πράξεις και Έπιστολαί Έπ' Έκ- κλησίαις καίΓ εκάστην κηρυττομεναι. Μετά Προσ9ήκη[ς] πολλών Επιστολών, τών τε Προκειμένων εκάστης ημέρας, και νέου Πίνακος. Ένετίησιν. Παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τώ έξ 'Ιωαννίνων. 1817. Εις 12ον, σ. ς'+ 3-362. 'Εν τέλει: Ή παροΰσα Έκδοσις πωλείται Λίτρ. 8 Βενετ.

Των αγίων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Των αγίων