10120. - Τράγου Κατάργησις. Σΰνταγμα Έλευθερίου Άμφιλοχέως. Εις-. "Εμμετρος σάτυρα τοϋ Π. Κοδρικά κατά τοϋ Θ. Φαρμακίδου (=τράγος), κατά τοϋ Κ. Κοκκινάκη (= Σάτυρος) και κατά τοΰ Άδ. Κοραή (= «τραγέλαφος·). Άχρονολόγητος, αλλά τοΰ 1817. Ουδέν άντίτυπον τοϋ φυλλαδίου τούτου διεσώθη. Πρβλ. έν π. 'Ερμής ό Λόγιος, 1817, σ. 568. Τό κείμενον δμως, έν χειρογράφφ, άνευρέθη εσχάτως ύπό τοϋ κ. Κ. Θ. Δημαρά, έν τφ Institut des Etudes neogrecques έν Παρισίοις και έδημοσιεύθη ύπό "Αλκή 'Αγγέλου, έν Έράνω ε'ις Άδ. Κο- ραήν (Άθ. 1955) 162 - 167. Ύπό τόν αυτόν τίτλον συνέθεσεν ό Άδ. Κοραής άπάντησιν, ήτις είναι άγνωστον έάν έξετυπώθη. Έσώθη δμως ή Άπάντησις έν χειρογράφω και έδημοσιεύθη μετά σχο- λίων ύπό Άλκη Αγγέλου, ένθ" άνωτ. α. 157 - 162. Πρβλ. Δ. Γκίνη, Τά ανώνυμα έργα τοΰ Κοραή (Άθ\ 1948) σ. 21 έπ. -#¦
Π. Κοδρικά

Τράγου Κατάργησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τράγου Κατάργησις