10119.-Τής Γραμματικής Κωνσταντίνου Λασκάρεως τοϋ Βυζαντίου το πρώ- τον και δεύτερον Βιβλίον άτινα περιέχουσι των οκτώ τοΰ λόγου μερών τον Σχηματι- σμόν, τών 'Ανωμάλων ρημάτων δυσχερέστερα έν τή Τεχνολογία, τήν Σΰνταξιν τών ρημάτων και άλλα αναγκαία Νΰν αΰθις τΰποις εκδοθείσα μετά προσί)ήκης διαφόρων ειδήσεων προς εύχερεστέραν χειραγωγίαν τών πρωτόπειρων μαι^ητών. Έν Βενετία, παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τώ έξ Ίωαννίνο)ν 1817. Εις 8ον, σ. 232. Πρβλ. αριθ. 955. Έν Βιβλ. Έλλ. Κοινότητος Βενετίας, κατ' άνακοίνωσιν κ. Κ. Μέρτζιου.
Κωνσταντίνου Λασκάρεως

Γραμματικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματικής