10118.— Προκήρυγμα------. Το συστηθέν Κριτήριον--- [κάΐω:] Κορφοί. Έν τη τυπογραφία της Διοικήσεως. Μφ. 0.33x0.49, ίταλιστί και ελληνιστί, τής 11 Φεβρ. 1817, περί έπιβλητέας ποινής εις τους Σπυρίδωνα Αύγ. Λεπενιώτην και Νικόλαον Θ. Καρακόπουλον, επί συνωμοσία. ΔΒΖ—.

περί επιβλητέας ποινής εις τους Σπυρίδωνα Αύγ. Λεπενιώτην και Νικόλαον Θ. Καρακόπουλον, επί συνωμοσία.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. περί επιβλητέας ποινής εις τους Σπυρίδωνα Αύγ. Λεπενιώτην και Νικόλαον Θ. Καρακόπουλον, επί συνωμοσία.