10117. — Προκήρυγμα. [κάτω:] Corfu' neila Stamperia del Governo. Μφ. 0.26x0 32 της 30 'Ιουλίου 1817, ίταλιστί και ελληνιστί. Περί άφίξεως εις Ζάκυνθον τοΰ John Jordan ώς Διοικητάρχου και Έξουσιαστοΰ της νήσου, εις άντικατάστασιν τοϋ κόμητος Rivarola. ΔΒΖ—. #¦

Περί άφίξεως εις Ζάκυνθου του John Jordan ως Διοικητάρχου και Εξουσιαστού της νήσου, εις αντικατάστασιν του κόμητος Rivarola.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί άφίξεως εις Ζάκυνθου του John Jordan ως Διοικητάρχου και Εξουσιαστού της νήσου, εις αντικατάστασιν του κόμητος Rivarola.