10114.— Προκήρυγμα. Θ. Μέτλανδ-----'Επειδή ώς είναι φανερόν—[κάτω:] Κορφοί έν τη τυπογραφία τής Διοικήσεως. Μφ. 0.29 Χ 0.40, τής 30 Δεκ. 1817, ίταλιστί και ελληνιστί. Περί διατιμήσεως τοΰ γαλλικού φράγκου έν σχέσει προς τό τάλληρον (5 75). ΔΒΖ—. -Μ-
Θ. Μέτλανδ

Περί διατιμήσεως του γαλλικού φράγκου εν σχέσει προς το τάλληρον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί διατιμήσεως του γαλλικού φράγκου εν σχέσει προς το τάλληρον