10113.-Προκήρυγμα Θ. Μέτλανδ------'Επειδή τάς 2 τοΰ τρέχοντος--- [κάιω:] Κορφοί, έν τη τυπογραφία τής Διοικήσεως. Μφ. 0.29 Χ 0.40 τής 9 Δεκ. 1817. Τά δικαστήρια ΐ>ά λειτουργώσιν ώς και πρότερον, μέχρις αντικαταστάσεως των δικαστών ύπό τοΰ συγκληΟησομένου νομοθετικού Σώματος. ΔΒΖ;—. -Χ-
Θ. Μέτλανδ

Προκήρυγμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προκήρυγμα