10112. — Προκήρυγμα..... Επειδή από διαφόρους εξ όφφικίου αναφοράς ------[κάτω:] Κόρφοι έν τη τυπογραφία τής Διοικήσεως. Μφ. 0.31 Χ 0.43, τής 12 'Απριλίου 1817, ίταλιστί και ελληνιστί. Έπικήρυξις επτά δραπετευ- σάντων υποδίκων άντί 300 ταλλήρων. ΔΒΖ—. *

Επικήρυξις επτά δραπετευσάντων υποδίκων αντί 300 ταλλήρων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επικήρυξις επτά δραπετευσάντων υποδίκων αντί 300 ταλλήρων