10111. — Πολιτειογραφία. Κ. Οίκονόμου Αυτοσχέδιος διατριβή περί Σμύρνης. Είς 8ον, σ. 30. Άνάτυπον έκ τοΰ περ. 'Ερμής ό Λόγιος, 1817, σ. 520-30 και 549-67. ΚΔ— *
Κ. Οίκονόμου

Πολιτειογραφία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πολιτειογραφία