10110. — Μηναίον τοΰ Σεπτεμβρίου περιέχον την πρέπουσαν αΰτω άπασαν άκολουθίαν Μετά και τής άναγκαιοτέρας Προσ-θήκης τοΰ Τυπικοϋ. Νεωστι μετατυπω- ¦θέν καΐ επιμελώς διορθωθέν. Ένετίησιν. Παρά Νικολάω Γλυκει τφ εξ 'Ιωαννί- νων. 1817. Είς 4ον, σ. 226. ΜΙΘ—. -*

Μηναίον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μηναίον