10109. — Γνωμολογικόν περιέχον τά κατ' άλφάβητον Γνωμικά μονόστιχα τοΰ Χρυσολωρά "Ετι δε συντόμους έπιστολάς διαφόρων παλιζιών συγγραφέων και απο- φθέγματα των επτά Σοφών τής Ελλάδος και άλλων φιλοσόφων. Ένετίησιν παρά Νι- κολάω Γλυκει τφ εξ 'Ιωαννίνων 1817. Εις 16ον, σ. 96. Έν Βιβλ. Έλλην. Κοινότητος Βενετίας, κατ' άνακοίνωσιν κ. Κ. Μέρτζιου. *
Χρυσολωρά

Γνωμολογικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γνωμολογικόν