10108. — 'Ακολουθία τοΰ Άναγνώστου ήγουν τά Συλλειτουργικά Μετά πλεί- στης επιμελείας διορθωθεΐσα. Έν Βενετία. Παρά Νικολάω Γλυκει τφ εξ 'Ιωαννίνων. 1817. Ή παροΰσα "Εκδοσις πωλείται Σολ. Βεν. 12. Εις 8ον μικρόν, σ. 56. ΒΚΧ 3247.

Ακολουθία του Αναγνώστου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία του Αναγνώστου