10107. — Προκήρυγμα.--------Τά δραστήρια και αρμόδια μέσα------[κάτω:] Κορφοί. εν xfj τυπογραφία της Διοικήσεως. Μφ. 0.32 Χ 0.44, ίταλιστί και ελληνιστί, τής 12 Αύγουστου 1816, περί εξαλείψεως τής πανώ- λους έκ τοΰ χωρίου Κομιτάτα τής Κεφαλληνίας. ΔΒΖ—. -*·

περί εξαλείψεως της πανώλους εκ του χωρίου Κομιτάτα της Κεφαλληνίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. περί εξαλείψεως της πανώλους εκ του χωρίου Κομιτάτα της Κεφαλληνίας