10105. - Προκήρυγμα. Θ. Μέτλανδ------Ή Αύτοϋ Έξοχότης ολίγον ύστε- ρον άπό το φθάσιμόν του εις το Κράτος τοΰτο------[κάτω:] Κορφοί εν τή τυπογρα- φία τής Διοικήσεως. Μφ. 0.32 χ 0.43, ιταλιστι και ελληνιστί, τής 29 Μαΐου 1816. Περί προσωρινής ισχύος τοΰ πρότερον ισχύοντος νομοθετικού συστήματος. ΔΒΖ—. -Χ-
Θ. Μέτλανδ

Περί προσωρινής ισχύος του πρότερον ισχύοντος νομοθετικού συστήματος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί προσωρινής ισχύος του πρότερον ισχύοντος νομοθετικού συστήματος