10104-- Προκήρυγμα---------Ή Αΰτοϋ ΈΕοχότης------[κάτω:] Κορφοί εν τή τυπογραφία τής Διοικήσεως. Μφ. 0.32 χ 0 43, Ιταλιστι και ελληνιστί, τής 21 Νοεμβρίου 1816. Περί ελευθέρας επικοινω- νίας μεταξύ τών Νήσων, πλην τής Λευκάδος, έξαλειφθείσης τής επιδημίας πανώλους. ΔΒΖ—. -Χ-

Περί ελευθέρας επικοινωνίας μεταξύ των Νήσων, πλην της Λευκάδος, εξαλειφθείσης της επιδημίας πανώλους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί ελευθέρας επικοινωνίας μεταξύ των Νήσων, πλην της Λευκάδος, εξαλειφθείσης της επιδημίας πανώλους