10101. — Προκήρυγμα. Έκ μέρους τής Αΰτοϋ Έξοχότητος-------'Οπόταν τα έτοιμα και δραστήρια μέσα,---------[κάτω:] Κορφοί, εν τή τυπογραφία τής Διοι- κήσεως. Μφ. 0 22x0 32, της 31 Ίαν. 1816, ιταλιστι και ελληνιστί. Μέτρα κατά τής πανώλους. ΔΒΖ— -Χ

Μέτρα κατά της πανώλους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μέτρα κατά της πανώλους