10099. - Προκήρυγμα. Έκ μέρους τής Αύτοΰ Έξοχότητος---------Ή τελε- σιουργός Διοίκησις μαζί με το Έφορεΐον τής Κοινής 'Υγείας---------[κάτω:] Κόρφοι, εν τη τυπογραφία τής Διοικήσεως. Μφ. 0.21x032, ιταλιστι και ελληνιστί, τής 12 Φεβρ. 1816, περί πανώλους. ΔΒΖ—. -Χ-

περί πανώλους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. περί πανώλους