10098. - Προκήρυγμα. Εκ μέρους της Αύτοϋ Έξοχότητος---------Ή Τελε- σιουργός Διοίκησις μαζή με το Έφορεΐον της Κοινής 'Υγείας---------[κάτω:] Κόρφοι εν τή τυπογραφία τής Διοικήσεως. Μφ. 0.22 Χ 031 τής 3 Φεβρ. 1816. Περί περιορισμού τών κρουσμάτων πανώλους. 'Ιταλιστι και ελληνιστί ΔΒΖ—. #

Περί περιορισμού των κρουσμάτων πανώλους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί περιορισμού των κρουσμάτων πανώλους