10097. - Προκήρυγμα. Έκ μέρους τής Αυτού Έξοχότητος------'Από τάς δυο υστέρας ειδήσεις-------[κάτω:] Κορφοί έν τη τυπογραφία τής Διοικήσεως. Μφ. 0.22x0 31, Ίταλιστί καί ελληνιστί, τής 11 Φεβρ. 1816. Περί τής πανώλους. ΔΒΖ—. 54

Προκήρυγμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προκήρυγμα