10094. — Όσιώτατοι δ τε ηγούμενος, προηγούμενοι τε λοιποί πατέρες της έν τη επαρχία--------- Μφ. 0.25 Χ 0.37. Περί υποχρεωτικής εγγραφής εις τό λεξικόν τής Κιβωτού, έκδοθησομένης εις 2000 αντίτυπα. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοϋ 1816. -ιγίλλιον. ΕΒΕ. Τμ. Χφ. Πρβλ. αριθ. 1197. πράγματι τό λεξικόν τοϋτο εξεδόθη εις 2250 αντίτυπα, κατά τόν De Marcellus, Episodes Literai- res en Orient, I (Paris 1851) 346. -*¦

Περί υποχρεωτικής εγγραφής εις το λεξικόν της Κιβωτού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί υποχρεωτικής εγγραφής εις το λεξικόν της Κιβωτού