10093. — Τό έν Βερτυδίω της Καμπανίας Ρωσσικόν στρατόπεδον. Μετα- φρασϋέν έκ τοϋ Γαλλικοί. Έν Μουνιχία. Έκ της Τυπογραφίας Μιχαήλ Λιν- δάουερ. 1815. Εις 8ον, σ. 16. Συγγραφεύς ή ρωσσίς βαρώνη Krudner, κατά Βρετόν, γ', Β' 621.— ΑΧΔ—. #
Krudner

Το εν Βερτυδίω της Καμπανίας Ρωσσικόν στρατόπεδον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το εν Βερτυδίω της Καμπανίας Ρωσσικόν στρατόπεδον