10092. — Λεξικόν Ίταλικόν και Γραικικόν πρόχειρον καί άναγκαιότατον εις τους ποϋοΰντας μανθάνειν ευκόλως την γραικικήν και Ιταλικην γλώσσαν. Μετά προσθήκης έν τ<ρ τέλει δώδεκα διαλόγων και ετέρων τινών χρησίμων. Έν Βενετία. 1815. Παρά Νικολάω Γλυκεϊ. Εις 12ον, σ. 370. Βρετός γ', Β' 625. -Χ·

Λεξικόν Ιταλικόν και Γραικικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λεξικόν Ιταλικόν και Γραικικόν