10091.— Κύριλλος 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καί Νέας Ρώμης Οικουμενικός Πατριάρχης. 'Επεκράτησε προ χρόνων να δίδεται---------έ'τει αωιε, κατά μήνα ιουλιον. Μφ· 0 23 Χ 0.37, τυπωθέν έπ' αμφοτέρων των σελίδων. Περί αυξήσεως τής "δασμοφορίας" τοΰ κρέατος τοϋ βασιλικού Ταμείου. - Βιβλιοθήκη Μετοχίου Παν. Τάφου Κωνσταντινουπόλεως.
Κύριλλος 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καί Νέας ΡώμηςΟικουμενικός Πατριάρχης

Περί αυξήσεως της "δασμοφορίας" του κρέατος του βασιλικού Ταμείου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί αυξήσεως της "δασμοφορίας" του κρέατος του βασιλικού Ταμείου