10090. -'Αποθήκη τών παίδων ήτοι Διάλογοι μεταξύ σοφοΰ Διδασκάλου και διαφόρων Ευγενών αύτοΰ Μαθητών. Σύγγραμμα τής κυρίας Δε Βεαουμόντ Διη- ρημένον είς Τόμους τεσσάρας. Μεταγλωττισθέν εκ τής Γαλλικής Γλώσσης παρά Σπορί-
Δε Βεαουμόντ

Αποθήκη των παίδων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αποθήκη των παίδων