10089· —'Ακολουθία τών αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και αύτα- δέλφων Νεκταρίου και Θεοφάνους Τών Κτιτόρων τής Σεβάσμιας και Βασιλικής Μο- νής τοΰ Βαρλαάμ τή έν τφ Μετεώρφ, Τών εξ 'Ιωαννίνων, τό γένος Άψαράτες. Νΰν πρώτον Τΰποις εκδοθείσα και μετ' επιμελείας διορθωθεΐσα, Φιλοτίμφ δαπάνη τοΰ Θεοφιλέστατου 'Επισκόπου 'Αγίου Σταγών Κυρίου Γαβριήλ Τοΰ εξ 'Ιωαννίνων, εκ Χωρίου Λοζέτζι, Εις μνημόσυνον αΰτοΰ, και ϊνα δωρεάν ταϊς Εύσεβέσι διανέμηται. Έν Βενετία. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τφ εξ 'Ιωαννίνων. 1815. Εις 4ον, σ. 39. ΑΧΔ—. -Η-

Ακολουθία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία