10088. — Προσευχαί συλλεχθεΐσαι παρά Άθανασίου ιερομόναχου τοΰ Κρητός - ------Ένετίησιν. 1814. Εις-. Κατά Σπ. Λάμπρον (Κατάλογος Κωδ. Άγ. "Όρος Α' σ. 35), σώζεται έν χειρόγραφα) αντιγράφω, ύπ' αριθ. 40, Μονής Ζωγράφου. *

Προσευχαί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προσευχαί