10087. — Κέρκυρα, 24 Σεπτεμβρ. 1814 ε. ν. Εύαρεστηθείσης τής Αύτοΰ Έξοχότητος--------νά έγκρίνη τους ακολούθους ύγιονομικούς και ναυτικής Αστυνο- μίας Κανονισμούς,-------- Εις φύλλον, σ. 19. ελληνιστί και ίταλιστί. 73 άρθρα. ΔΒΖ—.

υγιονομικούς και ναυτικής Αστυνομίας Κανονισμούς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. υγιονομικούς και ναυτικής Αστυνομίας Κανονισμούς