10085. — Ήμεΐς 'Ιάκωβος Κάμπβελ Τενέ[ν]τες Στρατάρχης Πολιτικός 'Από- στολος της Α. Μ. τοΰ Βασιλέως--------Επειδή ό Πολιτικός 'Απόστολος--------Ζά- κυνθος τη β'. Μαρτίου αωιδ'.--------Έχ της Βασιλικής Τυπογραφίας τής κατά τάς Ίωνικάς Νήσους. Μφ. 0.28x0.40, ίταλιστί και ελληνιστί. Περί της υποχρεώσεως τών δικαστηρίων νά πέμπωσι καθ' εβδομάδα περίληψιν τών αποφάσεων των προς τον πολιτικόν έπίτροπον. ΔΒΖ—. #-
Ιάκωβος Κάμπβελ Τενέ[ν]τες

Περί της υποχρεώσεως των δικαστηρίων να πέμπωσι καθ' εβδομάδα περίληψιν των αποφάσεων των προς τον πολιτικόν επίτροπον.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της υποχρεώσεως των δικαστηρίων να πέμπωσι καθ' εβδομάδα περίληψιν των αποφάσεων των προς τον πολιτικόν επίτροπον.