10081. - Εύαγγέλιον το 'Ιερόν Και ή Άποκάλυψις 'Ιωάννου Φυλακτήριον ενθεον. Έν ω και ό κατά Σωφρόνιον Βίος τών Ευαγγελιστών. Ενετίησι. 1813. Παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τώ εξ 'Ιωαννίνων. Εις 8ον μικρόν, σ. 500. *

Ευαγγέλιον το Ιερόν Και η Αποκάλυψις Ιωάννου Φυλακτήριονενθεον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ευαγγέλιον το Ιερόν Και η Αποκάλυψις Ιωάννου Φυλακτήριονενθεον