10080. — Είρμολόγιον Περιέχον Τους Ειρμούς τών "Ηχων, τάς εννέα Ώδάς, τά Φωταγωγικά, τά Εξοποστειλάρια, τους Αίνους, τους Οίκους της Θεοτόκου, τους τοΰ Σταύρου, καϊ άλλα ωφέλιμα. Ένετίησιν. Παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαννί- νων. 1813. Εις 8ον, σ. 240. *

Ειρμολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ειρμολόγιον