10079. - Τών αγίων 'Αποστόλων αί Πράξεις και Έπιστολαί Έπ' 'Εκκλη- σίας καθ' έκάστην κηρυττόμεναι. Μετά προσθήκης πολλών 'Επιστολών τών τε Προ- κειμένων εκάστης 'Ημέρας, και νέου Πίνακος. Ένετίησιν. Παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τώ εξ 'Ιωαννίνων. 1812. ΕΙς 8ον, σ. 400. ΔΚΟ 1618. *

Των αγίων Αποστόλων αι Πράξεις και Επιστολαί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Των αγίων Αποστόλων αι Πράξεις και Επιστολαί