10078. — Νέα Παιδαγωγία χρήσιμος εις τους ποθοΰντας μα\θεΐν γράμματα μειά προσθήκης τίνος — πραΰς, ταπεινός τοις διδασκάλοις εσο — Έν Βενετία 1812 Έκ τών πιεστηρίων 'Ιωάννου Παρολάρη χυτού χαρακτήρων και τυπογράφου Δαπάνη και επι- μέλεια Γεωργίου και Κωνσταντίνου Τουρτούρη. Εις 16ον, σ. 16. Βιβλ. ελλ. Κοινότητος Βενετίας, κατ' άνακοίνωσιν κ. Κ. Μέρτζιου. *

Νέα Παιδαγωγία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νέα Παιδαγωγία