10077. — Άναίρεσις. Πολλοί των ημετέρων, είτε πεπαιδευμένων, είτε ήμισό- φων, είτε και μηδέν δντων,--------[έν τέλει:] Έν Παρισίοις 1812. 'Αναστάσιος Γεωργιάδης. Εις 4ον, σ. 4. Κατά της έν Έρμεΐ τφ Λογίω 1811, σ. 129-147 κριτικής τοΰ Άλ. Βασιλείου έπί τοΰ ύπ* αριθ. 594 βιβλίου τοιι Άν. Γεωργιά5ου· ή «Άναίρεσις» εδρηται ενίοτε προσκεκολλη- μένη εις τό ύπ' αριθ. 726 βιβλίον. ΓΕΝ. Pron. 102, ΕΒΕ—.
ΑναστάσιοςΓεωργιάδης.

Αναίρεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναίρεσις