10073. — Είρμολόγιον περιέχον τους ειρμούς τών ήχων, τάς εννέα φδάς, τά φω- ταγωγικά, τά έξαποστειλάρια, τους αίνους, τους οίκους της Θεοτόκου, τους τοΰ Σταύ- ρου και άλλα ωφέλιμα "Εκδοσις πρά>τη Ενετίησιν παρά Πάνω Θεοδοσίου τοΰ έξ Ιωαννίνων 1811. Εις 8ον σ. 260. Έν Βιβλ 'Ελλ. Κοινότητος Βενετίας, κατ' άνακοίνωσιν κ. Κ. Μέρτζιου. #-

Ειρμολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ειρμολόγιον