10071.-Ψαλτήριον Δαβίδ τοΰ Προφήτου και βασιλέως έν Βενετία 1809. Παρά Πάνω Θεοδοσίου τφ εξ Τωαννίνοον. Εις 8ον μικρόν, σ. 160. Πρβλ. Γ. Τσουκαλαν, έν π. Ν. 'Εστία 32 (1942) 745. *

Ψαλτήριον Δαβίδ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ψαλτήριον Δαβίδ